AKARA, s.r.o, so sídlom Damborského 9 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 36540943, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro. vl.č.12467/N
v zmysle ustanovenia článku 7 a nadväzujúcich ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „Nariadenie“

 

1. Súhlas

 1. Svojím podpisom alebo vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom (slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle), ďalej len „Podpis“, na tomto Súhlase so spracovaním osobných údajov, ďalej len „Súhlas“, čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ a čl. 9 ods. 2 písm. a/ Nariadenia dobrovoľne a slobodne dávam, ako dotknutá osoba obchodnej spoločnosti AKARA, s.r.o, so sídlom Damborského 9 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 36540943, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro. vl.č.12467/N, ďalej len „AKARA“, ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb súhlas so spracúvaním, nakladaním, udržiavaním a využívaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko (trvalý pobyt), emailová adresa, telefónne číslo.
 2. Podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že AKARA je v zmysle ustanovenia článku 44 Nariadenia a nadväzujúcich oprávnená uskutočňovať prenos mojich osobných údajov v rozsahu vyššie uvedenom do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov. V prípade iného prenosu musí AKARA vopred t.j. pred samotným prenosom osobných údajov informovať dotknutú osobu o identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo poskytnúť odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky.
 3. Podpisom tohto Súhlasu ďalej vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že AKARA je oprávnený sprístupniť a poskytnúť moje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je oprávneným užívateľom ochrannej známky AKARA, alebo fyzickej osobe, ktorá je s touto právnickou alebo fyzickou osobou v zmluvnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu a prostredníctvom, ktorej zabezpečuje dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Tieto osoby poskytnuté osobné údaje budú alebo nebudú ďalej spracúvať, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov.
 4. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas s ich spracovaním v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a/ a čl. 9 ods. 2 písm. a/ Nariadenia.
 5. Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tomto Súhlase sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.

 

2. Dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorá udelila tento súhlas) v zmysle Nariadenia je informovaná, že

 1. má právo a nie povinnosť poskytovať svoje osobné údaje AKARA ako prevádzkovateľovi jeho osobných údajov,
 2. že poskytnutie osobných údajov nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy, aj keď osobné údaje poskytnuté v zmysle tohto súhlasu môžu byť podkladom pre rozhodnutia s právnymi účinkami pre dotknutú osobu,
 3. že identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú AKARA, s.r.o, so sídlom Damborského 9 949 01 Nitra, Slovensko, IČO: 36540943, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro. vl.č.12467/N
 4. AKARA zatiaľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby
 5. doba uchovávania osobných údajov je ohraničená uplynutím 10 rokov od udelenia posledného súhlasu,
 6. dotknutá osoba má právo požadovať od AKARA ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jeho osoby a informáciu to o tom, či AKARA spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov a ďalšie,
 7. že má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať
 8. že má právo na to, aby AKARA bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 9. že má právo, aby AKARA bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvolá tento súhlas,
 10. že má právo na to, AKARA obmedzil spracúvanie osobných údajov a to v prípade najmä, avšak nie výlučne, v prípade ak by dotknutá osoba namietala správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho AKARA overiť správnosť osobných údajov,
 11. že má právo, aby ho AKARA informoval o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimeranéúsilie,
 12. že má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytol AKARA, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 13. že má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov AKARA a to z dôvodu nedostatku oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich nepreukázania nesmie AKARA spracúvať osobné údaje
 14. že osobné údaje spracúvané na základe tohto súhlasu podliehajú aj automatizovanému spracúvaniu,
 15. že má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, v takom prípade je nutné toto rozhodnutie preskúmať človekom
 16. že má právo podať návrh na začatie konania, aby národná autorita v oblasti ochrany osobných údajov mohla zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu Nariadenia alebo národnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov. Vzor návrhu môže byť zverejnený na stránke Národnej autority v oblasti ochrany osobných údajov,
 17. že ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
 18. že ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba,
 19. že AKARA si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
 20.  pre všetky žiadosť dotknutej osoby platí, že ak boli podané v elektronickej podobe, AKARA poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom. V prípade inej podoby žiadosti dotknutej osoby je podoba odpovede AKARA na jeho rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená
 21.  pre všetky žiadosť dotknutej osoby platí, že tieto sa zasielajú na adresu doprava@akara.sk a vybavujú bezodplatne, pokiaľ tu nie je uvedené niečo iné. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, AKARA – môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti,

 

3. Dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorá udelila tento súhlas) má na základe písomnej žiadosti právo od AKARA vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: identifikačné údaje sprostredkovateľa; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; formu zverejnenia, ak majú by osobné údaje zverejnené; okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.